Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018

Τα οστά των Μαραθωνομάχων και των εν Χαιρωνεία πεσόντων

Ο Κόσμος της Αρχαιολογίας, μιας περασμένης εποχής, μας αποκαλύπτει ότι τα οστά των Μαραθωνομάχων και των πεσόντων στη Χαιρώνεια,  βρίσκονταν, το έτος 1895, στις προθήκες του Εθνικού, τότε λεγομένου, Μουσείου. Η είδηση δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, στις 22/1/1895.

Συγκεκριμένα, η εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ σε άρθρο της με τίτλο: "Τα οστά των Μαραθωνομάχων και των εν Χαιρωνεία πεσόντων" γράφει τα εξής:

"Θόρυβος ικανός είχε γείνει πρό τινος περί της τύχης των οστών των εν Χαιρωνεία πεσόντων, τα οποία απεκαλύφθησαν κατά τας εκεί ανασκαφάς. Τα οστά ταύτα είχαν αποσταλή, ως μη ώφελε, και άγνωστον δια τίνα λόγον εις το ανθρωπολογικόν μουσείον, αφού η αρχαιολογική εταιρία παρέλαβε και εκράτει παρ' αυτή τας ανακαλυφθείσας εις τον τύμβον σπουδαίας αρχαιότητας. 

Ευτυχώς ο Γενικός έφορος των αρχαιοτήτων κ. Καβαδίας έσπευσε να διασώση τα οστά των υπέρ πατρίδος πεσόντων αθανάτων μαχητών, παραλαβών αυτά εκ των θηκών των ανθρωπολογικών μουσείων, όπου έκειντο ως άχρηστον τι μετ' άλλων σκελετών και οστών. 

Κατ' αυτάς δε τα οστά και των εν Χαιρωνεία πεσόντων και των εν Μαραθώνι κατά των βαρβάρων πολεμησάντων ετοποθετήθησαν μετ'  ευλαβείας εν τω Εθνικώ μουσείω κατά σειράν εις δύο ωραίας θήκας υελίνους μετά ενδεικτικής επιγραφής, και οι επισκέπται αυτού δύνανται να βλέπωσιν αυτά πάσαν στιγμήν. 

Είναι δε άξια θέας και δι άλλους μεν λόγους αλλά και διότι φέρουσιν απτά τα σημεία της μάχης. Αι σιαγόνες, αι κνήμαι και προπάντων τα κρανία διατηρούσιν εισέτι τους τόπους των ξιφών, των δωράτων και των ακοντίων, είνε δε τα πλείστα εξ αυτών διάτρητα εκ των φονικών όπλων.

Ούτω ημέρα τη ημέρα το εθνικόν μουσείον πλουτίζεται και λαμβάνει σπουδαιότητα, ην ουδέν άλλο αρχαιολογικόν μουσείον του κόσμου δύναται να έχη."


Η φωτογραφία είναι από το διαδίκτυο  και παριστάνει: Σκηνή μάχης με Έλληνα οπλίτη και Πέρσες πολεμιστές. Λεπτομέρεια από αττική μελανόμορφη λήκυθο, 490 π.Χ. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Μοιραστείτε το!!! :)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου