Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Κρανάη: το γραφικό νησάκι στο Γύθειο,στις αρχές του 20ου αιώνα. Μία ειδυλλιακή περιγραφήΟ Κόσμος της Ελλάδας του παρελθόντος μας ταξιδεύει στην Κρανάη (Γύθειο) των αρχών του 20ου αιώνα. Ο χρονογράφος της εποχής περιγράφει, γλαφυρότατα, το νησάκι Κρανάη, γνωστό από την αρχαιότητα, που βρίσκεται κοντά στην πόλη του Γυθείου, το κείμενο δημοσιεύτηκε στο Ημερολόγιον Σκόκου,του έτους 1906.:

Κρανάη
Εις απόστασιν δέκα λεπτών από της σημερινής πόλεως του Γυθείου, εις το βάθος του Λακωνικού κόλπου, αριστερά τω εισπλεόντι εις τον λιμένα, υπάρχει μία νησίς, γνωστή υπό το όνομα: “Νησί του Τζανετάκη”.

Ένας πύργος από τους πύργους εκείνους της ενετικής κυριαρχίας, με τας επάλξεις του και με το πεπαλαιωμένον και κατακίτρινον εξωτερικόν του, μία μικρά εκκλησία ο άγιος Νικόλαος, μία ή δύο άλλαι οικίαι, ολίγη πενιχρά βλάστησις, δένδρα τινά και πασχλέαι και ελαιόδενδρα, εις το άκρον δε, επί μέρους εντελώς βραχώδους, ο φάρος του Γυθείου, ιδού η ακριβής και πλήρης περιγραφή της νησίδος αυτής.


Αλλά η εντελώς άσημος τώρα νήσος αύτη έχει ένδοξον παρελθόν. Είνε γνωστή και εις τον Όμηρον (Γ, στ. 445). Εχρησίμευσεν ως πρώτη ερωτική φωλεά του Πάριδος και της εκ Λακεδαιμόνος αρπαγείσης Ελένης. Είνε η Κρανάη. Εις απόστασιν οκτώ ωρών από της Σπάρτης, μακράν παντός κατωκημένου μέρους (μη υπαρχούσης ακόμη τότε της παλαιάς πόλεως του Γυθείου). Τι ωραιώτερον μέρος, ποίαν ρωμαντικωτέραν τοποθεσίαν ηδύνατο να εκλέξη ο Πάρις;

Έχοντας πέριξ, τας ακτάς της Πελοποννήσου, χρυσιζομένας καθ’ εσπέραν από τον δύοντα ήλιον, εγγύτερον τον κατάφυτον τότε λόφον του Γυθείου,εντελώς μεμακρυσμένη από τα αδιάκριτα του κόσμου βλέμματα, η Κρανάη εφαίνετο κατεσκευασμένη δια να χρησιμεύση ως ερωτική φωλεά. Και εχρησίμευσεν ως τοιαύτη, αλλά ζεύγους ενδόξου, ζεύγους το οποίον υπήρξεν η αφορμή τόσων δακρύων, τόσων μαχών, τόσων και τόσων θανάτων, δια να αντικατοπτρισθή και εις αυτήν η δόξα αύτη και να γίνη αφορμή άλλων τόσων επιστημονικών ερίδων περί του αν παργματικώς αυτή είνε η Κρανάη ή όχι. Αλλά σήμερον, ακολουθούσα τον φυσικόν νόμον της ακμής και παρακμής όλων των πραγμάτων, απώλεσε την παλαιάν της δόξαν και την πλουσίαν της βλάστησιν και κατήντησε σχεδόν ξηρά ερημόνησος. Αλλά και ούτω, με τον πεπαλαιωμένον εκείνον πύργον,την κατάλευκον εκκλησίαν της και τα ευάριθμα δένδρα της είνε μέρος μαγευτικόν, ικανόν να εμπνεύση και τον μάλλον εστερημένον εμπνεύσεως ποιητήν και ζωγράφον.

Δυστυχώς όμως από τινών ετών η Κρανάη έπαυσε να είνε και νήσος. Ενωθείσα δια λιμενοβραχίονος μετά της λοιπής πόλεως, αποτελεί πλέον μικράν χερσόνησον, όπου συνήθως γίνεται ο περίπατος των κατοίκων του Γυθείου και όπου κατά Κυριακήν παιανίζει και η φιλαρμονικήν των.
ΚΩΝ. ΑΝΤ. ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ
Σημείωση:
Το κείμενο μεταγράφηκε στο μονοτονικό, αλλά διατηρήθηκε η γλώσσα και η ορθογραφία του πρωτοτύπου.
Οι φωτογραφίες είναι από:www.faroi.com και www.mixanitouxronou.gr
Μοιραστείτε το!!! :)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου